Over ons

AMOS maakt het verschil

AMOS (Amsterdamse Oecumenische Scholengroep) heeft 28 basisscholen die onderwijs verzorgen op 31 schoollocaties in Amsterdam. Daarmee is AMOS een speler van betekenis in het Amsterdamse en het landelijke scholenveld. AMOS werkt samen met andere partijen, zoals andere schoolbesturen, de gemeente en organisaties die meehelpen het onderwijs steeds weer beter en uitdagender te maken. De ontwikkeling van iedere leerling die aan een AMOS-school wordt toevertrouwd, staat voorop. Als oecumenische scholengroep staat AMOS open voor alle geloofsovertuigingen. Dat doen wij vanuit vijf uitgangspunten:

 • Ieder mens is uniek en van waarde
 • het gaat om heel de mens
 • de mens is in principe op het goede gericht
 • de mens heeft een eigen verantwoordelijkheid in de wereld
 • het leven is een kostbaar geschenk

Ook al delen AMOS-scholen dezelfde waarden, zij hebben ieder een eigen profiel. Er zijn bijvoorbeeld Kunstmagneetscholen, scholen voor Daltononderwijs of Jenaplanonderwijs, scholen die ondernemend leren, die werken aan een leesverbetertraject of een rekenverbetertraject. Veel scholen zijn een brede school.

Alle leerlingen vinden bij AMOS een plek. Ook hoogbegaafde kinderen. Sinds 1 augustus 2012 verzorgt AMOS voltijds basisonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen, onder de naam AMOS unIQ. Het onderwijs wordt gegeven op twee locaties: basisschool de Vlinderboom in Amsterdam West, basisschool de Poseidon op IJburg. Vanaf begin 2014 komt daar basisschool de Bonkelaar in Amsterdam Noord bij. AMOS is de enige aanbieder van dit onderwijs in Amsterdam.

Met 650 medewerkers en professionele leerkrachten biedt AMOS hoogwaardig onderwijs.

Wij zien de toekomst van AMOS en van haar leerlingen met vertrouwen tegemoet. Uw kinderen zijn van harte welkom op één van onze scholen.

Talentontwikkeling en gemeenschapsvorming

AMOS is een groep van 28 oecumenische basisscholen voor primair onderwijs in Amsterdam. We baseren ons handelen op christelijke grondslag en gaan uit van de unieke waarde van elk individu. We zien onze grondslag niet als exclusief, maar wel als bijzonder: onze scholen staan open voor alle ouders en kinderen die onze grondslag respecteren.

Omdat we elk individu uniek en waardevol vinden, staat talentontwikkeling hoog in ons vaandel. We willen dat onze leerlingen hun kwaliteiten ontplooien. Dat betekent dat ze hun vaardigheden ontwikkelen voor taal, lezen, schrijven en rekenen. Die talenten zijn immers onmisbaar om mee te doen aan de moderne samenleving. Maar er is meer: met ondernemend leren dagen we kinderen uit om zich te ontplooien op creatief, technisch, economisch, spiritueel en sportief gebied. Kinderen leren bij ondernemend leren om initiatieven te nemen en samen te werken naar een concreet einddoel. Ze organiseren bijvoorbeeld een wedstrijd, maken een eigen boek, doen een onderzoek of zetten een winkel of artotheek op. De doelen die kinderen kiezen, hebben altijd een hoge realiteitswaarde. Op die manier ondernemen ze activiteiten die hun een gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en trots geven.

Naast talentontwikkeling vormt gemeenschapsvorming een belangrijke pijler onder ons onderwijs. We vinden dat onze scholen meer horen te zijn dan kennisinstituten. Scholen spelen een belangrijke rol bij de opvoeding en vorming van jonge mensen. Voor ons zijn ontmoeting, vertrouwen en verantwoordelijkheid daarbij sleutelbegrippen. In onze scholen werken leerlingen en leerkrachten actief mee aan de gemeenschap van alle dag. Zo leren ze bruggen te slaan tussen verschillende culturen en godsdiensten. We leren hun ook zorg te dragen voor hun eigen leef- en werkomgeving. Op die manier ontwikkelen onze leerlingen zich tot geëmancipeerde, verantwoordelijke burgers van de samenleving van morgen.

Onze missie realiseren we samen

Vanuit onze christelijke grondslag willen we bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Dat streven komt goed tot uitdrukking in onze missie. Die luidt als volgt.

AMOS wil leerlingen laten uitgroeien tot geëmancipeerde, verantwoordelijke burgers die volop deelnemen aan de samenleving. Daarom bieden we ze ondersteuning ‘op maat’ om hun talenten en gemeenschapszin te ontplooien.

Om onze missie te realiseren, werken we actief samen met alle betrokkenen. Allereerst met leerlingen zelf. Kinderen leren alleen iets als ze dat zelf ook willen. Daarom is een uitnodigend en uitdagend schoolklimaat belangrijk en hebben leerkrachten hoge verwachtingen van kinderen. Verder werken we samen met ouders en verzorgers. Zij zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van leerlingen zijn. Daarom zoeken we actief het gesprek met hen. Tot slot zoeken we de samenwerking met andere professionals. Dat doen we bijvoorbeeld rond de naschoolse opvang of de zorgverlening.

Bij de uitvoering van onze missie laten we ons leiden door vijf kernwaarden.

 • Professionaliteit: we willen de hoogst mogelijke kwaliteit van handelen bieden.
 • Betrouwbaarheid: we willen dat onze leerlingen, hun ouders en onze partners op ons kunnen bouwen.
 • Betrokkenheid: we willen onze leerlingen, hun ouders en onze partners bijstaan om samen verder te kunnen.
 • Belangstellend: we willen openstaan voor nieuwe ideeën en verschillen gebruiken om van te leren.
 • Ondernemingszin: we willen kansen die zich voordoen, zien en benutten.

Eenheid in verscheidenheid

Om onze missie te realiseren, hebben we 30 basisscholen in Amsterdam en omgeving. Onze scholen staan in zeer uiteenlopende wijken en stadsdelen. Daarom verschillen zij ook: de scholen hebben een eigen profiel dat aansluit bij de gemeenschap en partners waarvoor zij onderwijs verzorgen. Deze verscheidenheid beschouwen we als onze kracht. Daarom koesteren we haar en bieden we onze scholen vrijheid om:

 • Een duidelijke positie te kiezen in hun wijk en hun lokale onderwijsomgeving;
 • Een herkenbaar onderwijsconcept te kiezen dat aansluit bij hun gekozen positie;
 • De dagelijkse gang van zaken in hun scholen vorm te geven.

Deze vrijheid neemt niet weg dat AMOS-scholen als zodanig herkenbaar horen te zijn. Gezamenlijkheid is geen doel op zich: de AMOS identiteit moet een keurmerk zijn, geen keurslijf. We versterken de gezamenlijkheid bijvoorbeeld door de kracht van individuele scholen te bundelen en goede ideeën en initiatieven te gebruiken voor het collectief. De onderlinge verbondenheid binnen AMOS komt verder tot uiting in het feit dat:

 • Alle AMOS-scholen dezelfde visie op en missie voor het onderwijs onderschrijven;
 • Alle AMOS-leerkrachten vergelijkbare basiskwaliteiten hebben;
 • Alle AMOS-schoolleiders vergelijkbare basiskwaliteiten hebben en soortgelijke instrumenten gebruiken om hun school te managen;
 • Alle AMOS-schoolleiders van en met elkaar willen leren en daartoe kennis en ervaring uitwisselen.

Hoe gaan wij met elkaar om

AMOS is een oecumenische scholengroep. Wij staan open voor alle ouders en kinderen die de grondslag van de school respecteren. Vijf uitgangspunten vormen de kern en verbinden ons. Ze geven AMOS karakter en maken ons onderwijs bijzonder. De vijf uitgangspunten geven aan hoe wij met elkaar omgaan. Ze gelden voor iedereen: leerkrachten, kinderen, bestuurders, managers en ondersteuners.

 1. Ieder mens is uniek en van waarde
 2. Het gaat om heel de mens
 3. De mens is in principe op het goede gericht
 4. De mens heeft een eigen verantwoordelijkheid in de wereld
 5. Het leven is een kostbaar geschenk

 Wij hebben hierover een brochure gemaakt. U kunt hier de pfd downloaden.

ANBI

Conform de wetgeving voor instellingen met een ANBI-status geven wij als Stichting AMOS op deze pagina een samenvatting van diverse gegevens dan wel links naar de vindplaatsen van deze gegevens op onze website.

Naam: Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (kort: Stichting AMOS)

RSIN: 29.54.862

Postadres: Postbus 9646, 1006 GC Amsterdam

Telefoonnummer: 020 410 68 10

Mailadres: info@amosonderwijs.nl

Doelstelling: zie deze link naar doelstellingen

Hoofdlijnen beleidsplan: link naar hoofdlijnen strategisch beleid en link naar koersplan 2015 en verder

Bestuurssamenstelling: link naar samenstelling college van bestuur

Beloningsbeleid: AMOS hanteert de voor het onderwijs verplichte cao primair onderwijs en de hierin opgenomen beloningsbepalingen. Voor het bestuur wordt de cao bestuurders gehanteerd. Inzake de beloning van bestuur en raad van toezicht wordt binnen de grenzen van de vigerende wetgeving inzake normering topinkomens gebleven (WNT2).

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten: zie ons jaarverslag over boekjaar 2014 (link naar jaarverslag 2014).

AMOS maakt het verschil

Het strategisch plan van AMOS rust op drie pijlers: onderwijs, personeel en organisatie.

Onderwijs

Ieder kind een passend aanbod van onderwijs en zorg, het liefst in de buurt van de school. Met dit streven biedt AMOS goed onderwijs en aangepaste zorg aan de leerlingen. Ieder kind kan meekomen op het eigen niveau, waarbij de leerkrachten leerlingen stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Voor de een mag de lat een stuk hoger gelegd worden, voor de ander remt te veel uitdaging af.

Via plusklassen biedt AMOS onderwijs aan leerlingen die de lesstof met gemak aankunnen. AMOS is ook het enige bestuur in Amsterdam dat voltijds basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen verzorgt. Dit gebeurt op basisschool De Vlinderboom, de Poseidon en in 2014 ook op De Bonkelaar.

AMOS en Amsterdam doen veel om de leerachterstanden in de stad te minimaliseren. Zo zijn er kopklassen; klassen voor kinderen voor die naar hoger vervolgonderwijs doorverwezen kunnen, maar door taalachterstand niet op dat niveau functioneren. Om deze groep leerlingen te helpen een hoger schoolniveau te halen door hun taalbeheersing te vergroten, heeft AMOS in 2004 de Kopklas geïntroduceerd. De Kopklas is een groep tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs in. Amsterdam heeft er momenteel 6. Vijf daarvan vallen onder AMOS.

Personeel

De hoge maatschappelijke verwachtingen van het primair onderwijs vragen het nodige van leerkrachten en schoolleiders. Zij zullen het verschil moeten maken. Met hun inzet en professionaliteit bereiken leerlingen de gewenste ‘referentieniveaus’, worden scholen ‘breed’ en krijgen leerlingen ‘passend onderwijs’. Wij willen de hoge verwachtingen ten aanzien van onderwijs kunnen waarmaken, dan investeren fors in de professionaliteit en kwaliteit van leerkrachten en schoolleiders.

Wij vragen medewerkers en leerkrachten het beste uit zichzelf te halen. Goede scholen hebben goede teams, en excellente schoolleiders nodig. Zij blijken dag-in-dag-uit een belangrijke schakel te zijn in het verbeterproces en in het succes van onze scholen.

De AMOS Academie, het interne opleidingsinstituut en kenniscentrum, biedt veel mogelijkheden voor scholing en ontplooiing. En wie er echt uitspringt, krijgt extra kansen.

Met de verhoging van de mobiliteit stimuleren wij het uitwisselen van ervaringen, zetten wij competenties gericht in en geven wij loopbaanontwikkeling een extra impuls.

Organisatie

Een goed geoliede en functionerende organisatie is een belangrijk onderdeel in het succes van AMOS. Afnemende onderwijsbudgetten en het dalen van het aantal leerlingen in Amsterdam vragen om aanpassingen. Tegelijkertijd nemen de eisen toe die ouders stellen aan het uiterlijk en de inrichting van scholen. Samen met de stijgende verwachtingen ten aanzien van het onderwijs en de toenemende aandacht voor de kwaliteit van leerkrachten vragen deze ontwikkelingen om slimme bedrijfsvoering en een efficiënte organisatie.

Om goed onderwijs te kunnen blijven bieden, is het cruciaal dat het collectief, dat AMOS heet, kracht en voordelen biedt. Samen staan we sterk. Vanuit onze gedeelde visie op goed onderwijs kunnen we elkaar helpen en scherp houden. De kracht van de AMOS-groep komt ook tot uiting in aantrekkelijke gebouwen, waar ouders en leerlingen zich thuis voelen. Goede ICT-voorzieningen zijn vanzelfsprekend.

Effectiviteit en efficiëntie in de organisatie besparen geld en maken het werken prettig en professioneel. Het AMOS Bureau levert hieraan ondersteuning ten behoeve van het gehele collectief. Scholen, bestuur, bureau en de Raad van Toezicht vormen met elkaar een stevig bouwwerk, dat zwaar weer – nu en in de toekomst – weet te weerstaan.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is een college met professionals met ervaring in verschillende branches en sectoren. De leden van de Raad van Toezicht zijn geen medewerkers, maar hebben ervaring in of met het onderwijs. Ook hebben zij kwaliteiten die zij in dienst stellen van AMOS. De Raad van Toezicht is eindverantwoordelijk voor AMOS. De leden van de Raad van Toezicht zijn:

Barbara Voermans

Voorzitter


Barbara Voermans is sinds najaar 2016 lid van de Raad van Toezicht van AMOS. Per 1 januari 2017 neemt ze de voorzittershamer over van Dorienke de Grave-Verkerk. Voermans is sterk betrokken bij goed onderwijs in de stad. “Het is belangrijk dat kinderen zo veel mogelijk gelijke kansen krijgen. Onderwijs is heel wezenlijk voor het verdere verloop van hun leven. Dat gaat me aan het hart. Vanuit mijn eigen rol als toezichthouder lever ik daar graag een bijdrage aan.”

In het dagelijks leven werkt Voermans als arbeidsrechtadvocaat, met de focus op onderwijs en zorg. Voermans is daarnaast voorzitter van het bestuur van Stichting Nieuwe Helden. Ook maakt ze deel uit van het bestuur van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds. Op de school van haar kinderen is ze voorzitter van de medezeggenschapsraad. Barbara Voermans studeerde Rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt voor het Amsterdamse advocatenkantoor Van Doorne.

Dorienke de Grave

tot en met december 2016


Dorienke de Grave-Verkerk is sinds april 2015 voorzitter van de Raad van Toezicht. Zij is sinds 2007 toezichthouder bij AMOS. Het primair onderwijs ligt haar na aan het hart: “Lieve ouders en goed onderwijs geven een kind de best mogelijke start voor het leven. De juf en meester die er plezier in hebben een kind verder te brengen in zijn of haar ontwikkeling zijn belangrijke en onvergetelijke steunpilaren voor kind en ouders”. Zij heeft als commissielid bijgedragen aan de rapportage van de Commissie Meurs in opdracht van de PO-Raad “Professionalisering van besturen in het primair onderwijs” (2013).

In het dagelijks leven is zij werkzaam als advocaat met arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht en governance als specialisatie. Zij is voorts sinds 2012 lid van de Raad van Commissarissen van Mitros Woningcorporatie te Utrecht en Nieuwegein.

Frank Kraamwinkel


Frank Kraamwinkel is al sinds 2005 betrokken bij AMOS als lid van de MR van de Frankendaelschool. Van daaruit maakte hij de gang naar de BMR, waar hij tot april 2010 vice-voorzitter van was. Vanuit de BMR van AMOS werd hij gevraagd om zich kandidaat te stellen voor de functie in de Raad van Toezicht. Daarover zegt hij zelf: “Als vertegenwoordiger van ouders en personeel van AMOS verwacht ik een waardevolle inbreng te leveren aan de Raad van Toezicht. Ouders en personeel hebben immers vaak een andere, soms zelf verfrissende kijk op strategie en beleid.” In het dagelijks leven werkt Frank Kraamwinkel als productmanager bij de ING.

Sjors Hartman


Sjors Hartman komt de Raad van Toezicht binnen met de nodige kennis en kunde op het gebied van huisvesting. Hij is adjunct-directeur en manager bij woningcorporatie Centrada en registeraccountant. Over zijn functie in de RvT zegt hij: “Het onderwijs staat voor de uitdaging om de kwaliteit van de huisvesting te verbeteren en de exploitatiekosten te verlagen. Een lastige paradox die ik vanuit mijn kennis en ervaring in het maatschappelijk vastgoed kan helpen optimaliseren.”

Gerard Veerbeek


Gerard Veerbeek is lid van de Raad van Toezicht. Na een studie natuurkunde heeft hij een aantal jaren gewerkt als docent in het voortgezet en hoger onderwijs. Daarna heeft hij gewerkt in meerdere achtereenvolgende managementfuncties en bestuurlijke functies in het hoger onderwijs. In zijn voorlaatste functie was hij algemeen directeur van een grote scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. In zijn laatste functie, van 2009 tot 2016, was de heer Veerbeek voorzitter van het College van Bestuur van de hogeschool Marnix Academie te Utrecht.

Marion van Staveren


Marion van Staveren is lid van de Raad van Toezicht. Zij heeft een financieel-administratieve opleiding. Na haar opleiding heeft zij in diverse grote organisaties gewerkt in het financieel management en de laatste jaren als zelfstandig financieel interim manager. Momenteel is zij één van drie directeur-eigenaren van een bureau dat zich bezighoudt met advies en detachering op het gebied van (lokale en rijks)overheid, zorg- en onderwijsinstellingen. Daarnaast bekleedt zij bestuurlijke posities, waaronder, tot voor kort, het voorzitterschap van Stichting Algemeen Bijzonder Onderwijs, een schoolbestuur in Heemstede en die van secretaris en plaatsvervangend voorzitter van de Stichting Pensioenfonds CMG (in liquidatie) in Amstelveen.

De Raad van Toezicht van AMOS functioneert binnen de kaders van de branchecode PO en de wet 'Goed onderwijs, goed Bestuur' als toezichthouder van het College van Bestuur, het bevoegd gezag van de organisatie.

College van Bestuur

Het College van Bestuur geeft invulling en uitvoering aan de beleidsrichting die door de Raad van Toezicht wordt aangegeven. Het College wordt ondersteund door het bestuursbureau. Sinds eind 2014 werkt AMOS vooralsnog met een eenhoofdig college van bestuur. Met de GMR wordt besproken of dit voor de toekomst formeel als besturingsmodel wordt ingevoerd dan wel of er toch een lid aan het College toegevoegd dient te worden.

Sinds 1 juni 2015 is de heer drs. A.G. Polman bestuurder van AMOS.

AMOS Bureau

Het AMOS Bureau heeft de volgende afdelingen:

 • Administratie: inrichting en uitvoering van planning en control, personele en financiële administraties en informatievoorziening
 • Onderwijs en Ontwikkeling: de beleidstaken onderwijs inclusief kwaliteitsborging
 • HRM: de beleids- en beheerstaken op het gebied van HRM
 • Huisvesting: de beleids- en beheerstaken op het gebied van huisvesting, ict, facilitaire zaken
 • Secretariaat: ondersteuning van het College van Bestuur

Het bureau staat onder leiding van een directeur bedrijfsvoering (Administratie, HRM, Huisvesting en Secretariaat) en een coördinator voor de afdeling Onderwijs en ontwikkeling. De directeur bedrijfsvoering en coördinator vormen samen met het College van Bestuur het Managementteam van het AMOS Bureau.

Medezeggenschap gesprekspartner van de school

AMOS kent een zogenoemde GemeenschappelijkeMedezeggenschap Raad (GMR). De GMR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding en telt 14 leden. Beide geledingen bestaan uit 7 leden. De ouders worden gekozen door de oudergeledingen van de Medezeggenschapsraden op de scholen en de medewerkers door de personeelsgeledingen van deze Medezeggenschapsraden. De GMR is de overlegpartner voor het College van Bestuur over onderwerpen die meerdere scholen of AMOS als geheel betreffen.

Het jaarverslag BMR 2012 is hier te downloaden

Iedere school heeft een eigen medezeggenschap, die als gesprekspartner voor de directie van de school optreedt. Zowel in de GMR als in de afzonderlijke MR’en zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd.

Klachten? Laat het weten!

AMOS doet er alles aan om onderwijs van hoog niveau te geven. Daarbij is ouderparticipatie van groot belang. Wij betrekken de ouders graag en vinden het belangrijk dat kinderen, ouders, personeelsleden en alle andere betrokkenen van de scholen zich prettig en veilig voelen op school..

Soms kan het toch gebeuren dat iemand het niet eens is met de gang van zaken op school en/of zich niet prettig/veilig voelt op school. AMOS stelt het op prijs dat ontevredenheid over de gang van zaken en/of klachten over onveiligheid, in een zo vroeg mogelijk stadium, op school gemeld worden volgens de klachtenprocedure die in de schoolgids van de desbetreffende school beschreven staat.

Een exemplaar van de klachtenregeling kunt u hier downloaden. De regeling is ook verkrijgbaar bij de directies van de AMOS-scholen, de contactpersonen op school en de externe vertrouwenspersonen*.

In de klachtenregeling is beschreven dat een klacht in eerste instantie op schoolniveau behandeld wordt. Komt u er met de school niet uit, dan kunt u zich wenden tot het College van Bestuur.

U kunt bij het bestuur een klacht indienen met het klachtenformulier dat u hier kunt downloaden. Het bestuur hoort de betrokkenen en zal trachten tot een oplossing te komen. U kunt de klacht per e-mail versturen naar secretariaat@amosonderwijs.nl. Als u het formulier liever per post verstuurt, dan kan dat naar het volgende adres:

Stichting AMOS
College van Bestuur
Postbus 9646
1006 GC AMSTERDAM

Komt u er met het bestuur niet tot een oplossing, dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de landelijke Klachtencommissie of de Inspectie voor het Onderwijs.

Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijsen Volwasseneducatie
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

www.gcbo.nl

*AMOS heeft externe vertrouwenspersonen, die kunnen worden ingeschakeld voor advies of in een conflictsituatie. Zij kunnen u zo nodig ook ondersteunen bij het formuleren van uw klacht. Hieronder vindt u de contactgegevens.

Mevrouw José Welten

020 - 419 02 40 of 06 - 47 43 00 01

j.c.welten@gmail.com

De heer Henk Heijerma

06 - 44 66 02 28

hheijerman@live.nl

De externe vertrouwenspersonen van AMOS stellen zich voor!

Wij hanteren de klachtenregeling voor een veilig schoolklimaat. In elke schoolgids wordt informatie over deze regeling vermeld. De klachtenregeling kent een belangrijke taak bij de opvang en begeleiding van melders van klachten toe aan de contactpersoon en de externe vertrouwenspersoon.

Contactpersonen zijn mensen die rechtstreeks aan de school verbonden zijn. Elke school heeft een eigen interne contactpersoon. Contactpersonen zijn voor alle betrokkenen van de school (leerlingen, ouders, personeelsleden en vrijwilligers) aanspreekpunt bij klachten of onveilige situaties waarvoor men niet (meer) terecht kan of durft bij de groepsleerkracht, intern begeleider en/of directie van de school. De contactpersonen gaan vertrouwelijk met de door hen verkregen informatie om. Zij wijzen de kinderen en volwassenen binnen de school de weg in de procedures en ondersteunen daarbij.

AMOS heeft ook twee externe vertrouwenspersonen. Zij overleggen met de melder of een gebeurtenis of situatie aanleiding geeft tot het indienen van een schriftelijke klacht bij het bestuur en/of de klachtencommissie. Het besluit om een klacht in te dienen ligt in beginsel bij de betrokkene van de school die de klacht meldt. De externe vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk van het bestuur en hebben een geheimhoudingsplicht.

De vertrouwenspersonen van AMOS zijn:

Mw. José Welten, T 020 - 419 02 40 of 06 - 47 43 00 01
E-mail: j.c.welten@gmail.com

Dhr. Henk Heijerman, T 06 44 66 02 28
E-mail: hheijerman@live.nl

AMOS Meldcode Huiselijk Geweld en Mishandeling

Voor diverse sectoren, waaronder het onderwijs, geldt de verplichting om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast geldt de verplichting het gebruik en de kennis ervan binnen de organisatie te bevorderen. Het toezicht op de naleving van deze verplichtingen gebeurt onder andere door de Onderwijsinspectie.

Het College van Bestuur van AMOS heeft een meldcode vastgesteld met daarin de wettelijk voorgeschreven vijf stappen opdat beroepskrachten werkzaam bij AMOS weten wat van hen wordt verwacht bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling;

De stappen van de meldcode zijn vertaald in het handelingsprotocol dat op alle AMOS-scholen wordt gehanteerd.

De meldcode/handelingsprotocol zijn vastgesteld in aanmerking nemende

 • de wet Bescherming Persoonsgegevens
 • de wet op het Primair Onderwijs
 • het privacyreglement van AMOS

In de link AMOS Meldcode Huiselijk Geweld en Mishandeling staat het gehele protocol.